Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-103/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kwoty odstępnego, w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-103/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 lipca 2009r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kwoty odstępnego, w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152–14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą kwoty odstępnego w wysokości: 5 000 zł do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, z przeznaczeniem pod budowę budynku handlowo – usługowego, o pow. 70 m2.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk PiłatU z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XLI/443/09 z dnia 9 lipca 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na przeznaczenie do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino.
Dzierżawca zobowiązany będzie do wybudowania w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Pomorskiej, budynku handlowo-usługowego, składającego się z dwóch pawilonów handlowych, połączonych zespołem zapleczy, zgodnie z koncepcją programowo – przestrzenną. Wyprowadzenie funkcji handlowej z terenu cmentarza, zezwoli na rozszerzenie powierzchni, przeznaczonej do pochówków.
W związku z powyższym zasadne jest wydać przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka