Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-99/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 marca 2009r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 0151-99/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2009r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 marca 2009r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2009

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 1 i załącznikiem 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w harmonogramie wydatków (załączniku Nr 2) dokonuje się na wniosek Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie w celu zwiększenia transz dotacji w miesiącu czerwcu b.r. o 50.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w grudniu 2009r. Zmiany są niezbędne w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z Gryfińskim Festiwalem Rowerowym, festynem w Gardnie, Wełtyniu i Dołgie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz