Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-157/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 0151-157/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2009 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz.1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U .z 2004 r. Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz.1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz.817, Nr 161, poz. 1279 i 1281) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 383/2 o pow. 0,07 ha (KW SZ1Y/00041421/2), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 9708/2009 z dnia 18.11.2009 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Ireną Zmaczyńską a Jerzym Sareckim.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Sprzedająca nabyła przedmiotową działkę od Skarbu Państwa na podstawie Decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 9.12.2003 r. o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki dożywotniej. Dla terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działek nr 383/1 i 383/2 ustalone zostały warunki zabudowy, na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Aktem notarialnym Rep. A numer 9708/2009 z dn. 18.11.2009 r. Pani Irena Zmaczyńska zawarła z Panem Jerzym Sareckim, warunkową umowy sprzedaży działki nr 383/2 o pow. 0,07 ha, za cenę 50.000,00 zł, pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.

Nabywanie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska