Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-151/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-151/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169   poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 310.717 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 200.000
852   Pomoc społeczna 200.000
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego200.000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami200.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 110.717
852   Pomoc społeczna 110.717
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej9.344
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami9.344
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe60.173
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami60.173
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze41.200
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami41.200
OGÓŁEM 310.717

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 8.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 8.500
852   Pomoc społeczna8.500
85219 Ośrodki pomocy społecznej8.500
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)8.500
OGÓŁEM 8.500

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 353.417 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 237.700
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.700
75414 Obrona cywilna1.700
4210Zakup materiałów i wyposażenia1.700
758   Różne rozliczenia36.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe36.000
4810Rezerwy36.000
852   Pomoc społeczna200.000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego200.000
3110Świadczenia społeczne164.000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników36.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 110.717
852   Pomoc społeczna 110.717
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej9.344
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne9.344
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe60.173
3110Świadczenia społeczne60.173
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze41.200
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników25.700
4110Składki na ubezpieczenia społeczne5.000
4120Składki na Fundusz Pracy500
4170Wynagrodzenia bezosobowe10.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 5.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000
90095 Pozostała działalność5.000
4260Zakup energii5.000
OGÓŁEM 353.417

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 51.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 37.700
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa1.700
75414 Obrona cywilna1.700
4300Zakup usług pozostałych1.700
852   Pomoc społeczna36.000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego36.000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników36.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 8.500
852   Pomoc społeczna 8.500
85219 Ośrodki pomocy społecznej8.500
4260Zakup energii6.800
4300Zakup usług pozostałych1.700
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 5.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000
90095 Pozostała działalność5.000
4300Zakup usług pozostałych5.000
OGÓŁEM 51.200

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 1.700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z kosztami związanymi   z przeniesieniem syreny alarmowej.

Dział 852, 758

  • Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 558/09 w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009, i tak:
    • zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 310.717 zł, z tego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie o 110.717 zł i w Wydziale Spraw Społecznych (UMiG) o 200.000 zł
    • zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.500 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.
  • 36.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w dziale 852. W wyniku zmniejszenia środków ww. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego konieczne jest zwiększenie zaangażowania środków własnych gminy (uzupełnienie środków na wynagrodzenia).

Dział 900

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje w celu prawidłowego ujęcia wniosku Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz