Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-36/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-36/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 23.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 23.400
852     Pomoc społeczna 23.400
85219   Ośrodki pomocy społecznej 23.400
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23.400
OGÓŁEM 23.400

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 44.994 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 44.994
758     Różne rozliczenia 14.994
75818   Rezerwy ogólne i celowe 14.994
4810 Rezerwy 14.994
 
750       Administracja publiczna 22.000
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20.000
 
854     Edukacyjne opieka wychowawcza 8.000
85495   Pozostała działalność 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
OGÓŁEM 44.994

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 68.394 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 30.000
750       Administracja publiczna 22.000
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.000
4740  Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 20.000
 
854     Edukacyjne opieka wychowawcza 8.000
85495   Pozostała działalność 8.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 23.400
852     Pomoc społeczna 23.400
85219   Ośrodki pomocy społecznej 23.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.400
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 14.994
801     Oświata i wychowanie 14.994
80101   Szkoły podstawowe 14.994
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.994
OGÓŁEM   68.394

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza   mgr Eugeniusz Kuduk

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 22.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych, zagranicznych oraz materiałów papierniczych.

Dział 801, 758

  • 14.994 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie z przeznaczeniem na niezaplanowaną odprawę emerytalną (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 852

  • 23.400 zł- zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się  w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w terenie w 2009r.

Dział 854

  • 8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz