Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-53/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki oznaczonej numerem 93/12 o powierzchni 1429 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-53/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 maja 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki oznaczonej numerem 93/12  o powierzchni 1429 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie  z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia  6 lipca 1982 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125 poz. 1368; z 2002 r. Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 42, poz. 363; z 2004 r. Nr 172, poz. 1804; z 2008 r. Nr 116, poz. 731) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działki oznaczonej numerem 93/12  o powierzchni 1429 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie  z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia spłaty należności stanowiącej opłatę adiacencką.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2008 r. wydana została decyzja w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej nr 93/5, położonej w obrębie Żórawie w związku z jej podziałem.  Zgodnie z wnioskiem opłata adiacencka w wysokości 15.660,30 zł. rozłożona została na10 rat rocznych po 1.566,03 zł płatnych w terminie do 31 maja każdego roku. W celu zabezpieczenia pozostałej do spłaty należności, w księdze wieczystej dokonano wpisu hipoteki przymusowej.
Na dzień dzisiejszy dokonano wpłaty jednej raty. Do spłaty pozostała kwota 14.094,27 zł.
W dniu 28 kwietnia 2009 r. wpłynął wniosek właścicieli nieruchomości  o wyłączenie działki nr 93/12 z obciążenia hipotecznego w związku z jej sprzedażą.
W księdze wieczystej pozostają jeszcze 4 działki o łącznej wartości określonej  w 2008 r. dla potrzeb ustalenia przedmiotowej opłaty na kwotę 575.203,00 zł. Kwota ta w zupełności pokrywa zobowiązanie gminy.
Zgodnie z art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie sprzedaży części nieruchomości obciążonej hipoteką sprzedawca lub kupujący mogą żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obciążenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartość pozostałej części nieruchomości zapewnia wierzycielowi dostateczne zabezpieczenie.

Sporządziła:
Ż. Snoch