Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-57/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-57/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 maja 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;   z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.800
750     Administracja publiczna 1.800
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)1.800
4300Zakup usług pozostałych1.800
OGÓŁEM 1.800

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.800 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

1.800
750     Administracja publiczna 1.800
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)1.800
4170Wynagrodzenia bezosobowe1.800
OGÓŁEM 1.800

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na regulację zobowiązań w zakresie zawartych umów na organizację polsko – niemieckiej sesji rad.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz