Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-24/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 marca 2009r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-24/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  23 marca 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 97.351 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 97.351
854    

Edukacyjna opieka wychowawcza

97.351
85415   Pomoc materialna dla uczniów 97.351
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 97.351

OGÓŁEM

97.351

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 37.796,80 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

37.796,80
758     Różne rozliczenia 26.296,80
75818   Rezerwy ogólne i celowe 26.296,80
4810 Rezerwy 26.296,80
 
754     Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 11.500
4430 Różne opłaty i składki 11.500
OGÓŁEM 37.796,80

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 135.147,80 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 135.147.80
754     Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 11.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
4260 Zakup energii 10.000
 
750     Administracja publiczna 1.500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 122.147,80
85415   Pomoc materialna dla uczniów 97.351
3240 Stypendia dla uczniów 97.351
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 24.192
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 604,80
OGÓŁEM

135.147,80

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750,754,758

  • 13.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością dokonania opłat za energię elektryczną  zużytą w remizie OSP w Wełtyniu (11.500) oraz na wykonanie prac związanych z uruchomieniem Sali Operacyjnej Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego (1.500).

Dział 854, 758

  • 97.351 zł- zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się  w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty).
  • 24.796,80 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z realizacją programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie”. Środki na ww. zadanie wpłynęły w grudniu 2008r., a zadanie realizowane będzie w roku bieżącym,  aby to było możliwe niezbędne jest przeniesienie środków na wydatki z rezerwy ogólnej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz