Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-120/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 września 2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji do rozstrzygania pisemnych ,,Konkursów ofert”, celem wyłaniania kandydata na najemcę lub dzierżawcę nieruchomości gminnych, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy, w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-120/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 września 2009 r.


w sprawie powołania stałej Komisji do rozstrzygania pisemnych ,,Konkursów ofert”, celem wyłaniania kandydata na najemcę lub dzierżawcę nieruchomości gminnych, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy, w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420) § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję do rozstrzygania pisemnych ,,Konkursów ofert” w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, zbywanych w drodze bezprzetargowej, w składzie:

Przewodnicząca Komisji:Helena Pasztaleniec
Członkowie Komisji:Jolanta Woldańska
 Barbara Jangas
 Urszula Włodarczyk

§ 2. Komisja może działać w pełnym składzie lub w składzie co najmniej 3 osobowym, w tym Przewodnicząca.

§ 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącej w dniu przeprowadzenia ,,Konkursu ofert” – przed jego przeprowadzeniem, członkowie komisji wybierają przewodniczącego spośród swojego składu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza - BW

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 6. Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 13/2003 z dnia 24.01.2003 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Uchwałą Nr XXI/194/08 z dnia 29 lutego 2008 r., został upoważniony przez Radę Miejską w Gryfinie do wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino, przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne, na okres dłuższy niż 3 lata, ale nie przekraczający lat 10 oraz zawierania kolejnych umów. Wyboru dzierżawcy lub najemcy dokonuje się na podstawie przetargu lub pisemnego konkursu ofert. Wyboru procedury wyłonienia kandydata na dzierżawcę lub najemcę dokonuje Burmistrz.
Zarządzeniem Nr 0151-115/08 z dnia 29 lipca 2008 r. Burmistrz powołał Komisję Przetargową, celem przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino. Komisja do rozstrzygania pisemnych ,,Konkursów ofert” została powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/03 z dnia 24 stycznia 2003 r.
W związku ze zmianą zakresu zadań realizowanych przez jednego z członków komisji, wystąpiła konieczność dokonania korekty w jej składzie.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka