Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-141/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-141/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  22 października 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217  i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  156.016,84 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

156.016,84
801   Oświata i wychowanie 72.763,84
80195 Pozostała działalność72.763,84
2020Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej72.763,84
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 83.253
85415 Pomoc materialna dla uczniów83.253
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)83.253
OGÓŁEM 156.016,84

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 70.780 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

5.180
854   Edukacyjna opieka wychowawcza5.180
85415 Pomoc materialna dla uczniów5.180
3260Inne formy pomocy dla uczniów5.180
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 65.600
851   Ochrona zdrowia 52.600
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi52.600
4170Wynagrodzenia bezosobowe52.600
852   Pomoc społeczna 13.000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze13.000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników13.000
OGÓŁEM 70.780

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 226.796,84 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 1.680
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.680
85415 Pomoc materialna dla uczniów1.680
3260Inne formy pomocy dla uczniów1.680
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 300
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 300
85415 Pomoc materialna dla uczniów300
3260Inne formy pomocy dla uczniów300
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 300
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 300
85415 Pomoc materialna dla uczniów300
3260Inne formy pomocy dla uczniów300
Zespół Szkół w Chwarstnicy 1.460
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.460
85415 Pomoc materialna dla uczniów1.460
3260Inne formy pomocy dla uczniów1.460
Zespół Szkół w Gardnie 1.290
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.290
85415 Pomoc materialna dla uczniów1.290
3260Inne formy pomocy dla uczniów1.290
Zespół Szkół w Gryfinie 150
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 150
85415 Pomoc materialna dla uczniów150
3260Inne formy pomocy dla uczniów150
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 65.600
851   Ochrona zdrowia 52.600
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi52.600
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników5.200
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.000
4300Zakup usług pozostałych42.400
852   Pomoc społeczna 13.000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze13.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe13.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 156.016,84
801   Oświata i wychowanie 72.763,84
80195 Pozostała działalność72.763,84
4300Zakup usług pozostałych72.763,84
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 83.253
85415 Pomoc materialna dla uczniów83.253
3240Stypendia dla uczniów83.253
OGÓŁEM 226.796,84

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

 • 72.763,84 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z koniecznością ujęcia dochodów z tytułu zawartego porozumieniem z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851

 • 52.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 852

 • 13.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 854

 • 5.180 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie uczniom zakupu podręczników w szkołach, i tak:
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie      -    300 zł
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy     -    300 zł
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 1.680 zł
  • Zespół Szkół w Gryfinie   -    150 zł
  • Zespół Szkół w Chwarstnicy     - 1.460 zł
  • Zespół Szkół w Gardnie - 1.290 zł.
 • 83.253 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie     z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 471/09 w sprawie zmian   w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz