Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-30/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-30/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 marca 2009 r.

 
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia  w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

Na podstawie art. 30ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 z 2009 Nr 19, poz. 100) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej nr działki 159/6 o powierzchni  1389 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych użytkowników wieczystych, na łączną kwotę 36.340,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych) + podatek VAT (22%) w wysokości 7.994,80 zł (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote  i osiemdziesiąt groszy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Użytkownicy wieczyści odpowiedni w udziałach 3/4 i 1/4 częsci nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 159/6 o powierzchni 1389 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, wystąpili z wnioskiem o jej nabycie. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, - nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Uchwałą Nr XXXII/318/08 z dnia 6 listopada 2008 r. Rada Miejska  w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 159/6 w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego. Cenę nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się na podstawie jej wartości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy. Na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego, określoną na dzień sprzedaży. W przypadku przedmiotowej nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy ustalił jej wartość na kwotę 118.565,00 zł, a wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 82.225,00 zł.
Po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego, cena sprzedaży działki wynosi 36.340,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega podatkowi VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę 7.994,80 zł. Ostatecznie użytkownicy wieczyści, z tytułu nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości zobowiązani będą zapłacić kwotę brutto w wysokości 44.334,80 zł.

Sporządziła:
Ż. Snoch