Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-162/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30.12.2009 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0151-162/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30.12.2009 r.


w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 17 zł.
  2. Cena, o której mowa w ust.1 obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. i stanowi podstawę do naliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie odpłatności przez osoby korzystające z usług opiekuńczych na terenie Gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Paragraf 9 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania stanowi, że cena jednej godziny usług opiekuńczych jest ustalana na podstawie analizy kosztów wykonania usługi. Analizy tej dokonuje się za okres  12 miesięcy liczonych od 1 lipca roku poprzedzającego analizę do 30 czerwca danego roku, a zmiany ceny jednej godziny usług opiekuńczych dokonuje się od 1 stycznia następnego roku po przeprowadzonej analizie. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie dokonał analizy kosztów wykonania usług opiekuńczych za okres od lipca 2008 r. do czerwca 2009 r. i ustalił średni koszt jednej godziny usługi na poziomie 17 zł. (Kalkulacja jednej godziny usług opiekuńczych z dnia 18 grudnia 2009 r. - w załączeniu).
W związku z dyspozycją wynikającą z treści § 12 cytowanej powyżej uchwały należy ustalić cenę jednej godziny usług opiekuńczych obowiązującą na terenie Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Krystyna Hołubowska