Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-160/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-160/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169  poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217  i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 178.036,11 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

178.036,11
010   Rolnictwo i łowiectwo 105.878,32
01095 Pozostała działalność105.878,32
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami105.878,32
801   Oświata i wychowanie 72.157,79
80195 Pozostała działalność72.157,79
2020Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej72.157,79
OGÓŁEM 178.036,11

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 187.986,11 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

178.186,11
010   Rolnictwo i łowiectwo 105.878,32
01095 Pozostała działalność105.878,32
4300Zakup usług pozostałych4.084,79
4430Różne opłaty i składki101.793,53
750   Administracja publiczna 150
75011 Urzędy wojewódzkie150
4210Zakup materiałów i wyposażenia120
4300Zakup usług pozostałych30
801  Oświata i wychowanie 72.157,79
80195 Pozostała działalność72.157,79
4300Zakup usług pozostałych72.157,79

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

9.800
926  Kultura fizyczna i sport 9.800
92601 Obiekty sportowe9.800
4270Zakup usług remontowych9.800
OGÓŁEM 187.986,11

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 9.950 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

150
750   Administracja publiczna 150
75011 Urzędy wojewódzkie150
4210Zakup materiałów i wyposażenia150
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

9.800

926   Kultura fizyczna i sport 9.800
92601 Obiekty sportowe9.800
4170Wynagrodzenia bezosobowe9.800
OGÓŁEM 9.950

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 105.878,32 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku   z Zarządzeniem Nr 637/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w  sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009 r.,

Dział 750

  • 150 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszowych oraz oprawy introligatorskie ksiąg. Środki przenosi się z Referatu Spraw Obywatelskich.

Dział 801

  • 72.157,79 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością ujęcia środków z tytułu zawartego porozumieniem z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział  900

  • 9.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora OSiR w Gryfinie z przeznaczeniem na wymianę rozdzielni przekładnikowej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz