Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-32/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0151-16/05 w sprawie szczegółowego rozliczania środków przyznawanych na realizację zajęć wychowania fizycznego na basen.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-32/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2009 r.


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0151-16/05 w sprawie  szczegółowego rozliczania środków przyznawanych na realizację zajęć wychowania fizycznego na basen

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/378/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych

§ 1. Uchyla się Zarządzenie 0151-16/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowego rozliczania środków przyznawanych na realizację zajęć wychowania fizycznego na basen.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Uchylenie Uchwały XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych jest podstawą do uchylenia zarządzenia Nr 0151-16/05 w sprawie szczegółowego rozliczania środków przyznawanych na realizację zajęć wychowania fizycznego na basen.

sporządził:
Daniel Cieślak