Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-70/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-70/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 maja 2009 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie

Na podstawie art. 36a ust. 6 i 10 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370;  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) zarządzam:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie w składzie:

 1. Eugeniusz Kuduk - przedstawiciel organu prowadzącego
  - przewodniczący komisji,
 2. Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego
  - członek komisji,
 3. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego
  - członek komisji,
 4. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego
  nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 5. Małgorzata Makowska - przedstawiciel organu sprawującego
  nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 6. Bożena Jakubas - przedstawiciel rady pedagogicznej
  - członek komisji,
 7. Elżbieta Szklaruk-Leonkiewicz - przedstawiciel rodziców
  - członek komisji,
 8. Robert Jonasik - przedstawiciel związku zawodowego
  - członek komisji,
 9. Lilia Kuźniewska - przedstawiciel związku zawodowego
  - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora tworzonego z dniem  1 września 2009 r. Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 36a ust. 6 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Sporządziła:
Magdalena Smykowska