Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-147/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-147/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  19  listopada 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169   poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217  i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791,  Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 69.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 64.200
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych49.000
4300Zakup usług pozostałych46.000
4410Podróże służbowe krajowe500
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej2.500
750   Administracja publiczna 15.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)15.000
4270Zakup usług remontowych15.000
710   Działalność usługowa 200
71035 Cmentarze200
4210Zakup materiałów i wyposażenia200
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 5.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000
90095 Pozostała działalność5.000
4260Zakup energii5.000
OGÓŁEM 69.200

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 69.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 64.200
750   Administracja publiczna 15.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)15.000
4300Zakup usług pozostałych15.000
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych49.000
4100Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne39.000
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego10.000
710   Działalność usługowa 200
71035 Cmentarze200
4300Zakup usług pozostałych200
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 5.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000
90095 Pozostała działalność5.000
4300Zakup usług pozostałych5.000
OGÓŁEM 69.200

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

Dział 710

  • 200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska  z przeznaczeniem na zakup zniczy i wieńców (zad. zlecone),

Dział 750

  • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont centralnego UPS.

Dział 756

  • 49.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Dział 900

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora OSiR w Gryfinie z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz