Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-107/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-107/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  6 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;   z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 10.000 zł

Dział RozdziałParagraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

10.000
801   Oświata i wychowanie 10.000
80101 Szkoły podstawowe10.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe10.000

OGÓŁEM

10.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.000 zł

Dział RozdziałParagraf WyszczególnienieKwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.000
801      Oświata i wychowanie 10.000
80101  Szkoły podstawowe10.000
4270Zakup usług remontowych10.000
OGÓŁEM 10.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 10.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   z przeznaczeniem na realizację rachunków na podstawie umów zleceń z tytułu pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w obiektach oświatowych Gminy.

Sporządził:
Sylwia Skrzyniarz