Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-41/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. kontroli obowiązkowej deratyzacji w losowo wybranych punktach na terenie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-41/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 kwietnia 2009 r.


w sprawie powołania Komisji ds. kontroli obowiązkowej deratyzacji w losowo wybranych punktach na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie § 22 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie NR LII/633/06 z dnia  1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zacho. Nr 82 poz. 1443 z 2006 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadania określonego w Zarządzeniu Nr 0151-40/09 z dnia 6 kwietnia 2009 r. powołuję komisję w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino ds. kontroli obowiązkowej deratyzacji w losowo wybranych punktach na terenie miasta i gminy Gryfino w składzie:

  1. Beata Otto- pracownik Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
  2. Marta Mularczyk- pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  3. Magdalena Żukowska- pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  4. Stanisław Szydłowski - funkcjonariusz Straży Miejskiej w Gryfinie

§ 2. Komisja pracować będzie w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 3. Komisja przeprowadzi kontrolę realizacji zadania określonego w § 1 w trakcie trwania akcji deratyzacyjnej w dniach od 22 kwietnia 2009 r. do 24 kwietnia 2009 r., z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. W przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z realizacji obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej Komisja wyznaczy ponowny termin kontroli wykonania zadania.

§ 5. Po przeprowadzeniu kontroli komisja ulega rozwiązaniu.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na podstawie Zarządzenia Nr 0151- /09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino w § 6 zachodzi konieczność powołania Komisji ds. kontroli obowiązkowej deratyzacji w losowo wybranych punktach na terenie miasta i gminy Gryfino. Wobec powyższego wyznaczona Komisja składać się będzie z pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz funkcjonariusza Straży Miejskiej w Gryfinie.

Sporządziła:
Janina Major