Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-117/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-117/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  09 września 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały   Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.122.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

1.122.000
801   Oświata i wychowanie 122.000
80195 Pozostała działalność122.000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)122.000
852  Pomoc społeczna 1.000.000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1.000.000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami1.000.000
OGÓŁEM 1.122.000

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 158.997,14 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

158.997,14
801   Oświata i wychowanie 158.997,14
80195 Pozostała działalność158.997,14
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)122.000
2330Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego36.997,14
OGÓŁEM 158.997,14

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.145.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

1.137.000

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych15.000
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego15.000
801   Oświata i wychowanie 122.000
80195 Pozostała działalność122.000
4300Zakup usług pozostałych122.000
852   Pomoc społeczna 1.000.000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1.000.000
3110Świadczenia społeczne1.000.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 8.000
852   Pomoc społeczna 8.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej8.000
4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji8.000
OGÓŁEM 1.145.000

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 181.997,14 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

173.997,14
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych15.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe15.000
801  Oświata i wychowanie 158.997,14
80195 Pozostała działalność158.997,14
4300Zakup usług pozostałych158.997,14
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie8.000
852   Pomoc społeczna 8.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej8.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych8.000
OGÓŁEM 181.997,14

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 756

  • 15.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy o dzieło (powołanie biegłych prawa budowlanego).

Dział 801

  • 36.997,14 zł –  zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na  wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z zawartym porozumieniem z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
  • 122.000 zł –  zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 389/09 w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009 w związku  z ustawą z dnia 17 lipca 2009r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz.U.Nr 128, poz.1057) – zmniejszenie o 122.000 zł – oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 403/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego traci moc zarządzenie Nr 120/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejszające gminie dotację o kwotę 113.919 zł jednocześnie zwiększono gminie dotację o kwotę 8.081 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zwiększenie o 8.081 zł.

Dział 852

  • 1.000.000 zł –  zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 389/09 w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009 w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz.U.Nr 128, poz.1057).
  • 8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz