Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-152/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 0151-152/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia 2009r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 179/5 o powierzchni 0,0408 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, pod budowę zespołu garaży dla samochodów osobowych, na kwotę 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 179/5 o pow. 0,0408 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5. 
Uchwałą Nr XLIII/454/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku Rada Miejska w Gryfinie, przeznaczyła w/w nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod budowę zespołu garaży dla samochodów osobowych, zgodnie z decyzją BMP.PP-7331/01-5/06/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku o warunkach zabudowy. Rzeczoznawca majątkowy ustali wartość nieruchomości na kwotę 50.100,00 zł (pięćdziesiąt  tysięcy sto złotych).
W związku z tym, że cenę wywoławczą w pierwszym przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości, ustalono cenę wywoławczą w wysokości 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), po zwiększeniu ceny o poniesione przez Gminę koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec