Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-29/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-29/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 marca 2009 r.


w sprawie udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 z 2009 Nr 19, poz. 100) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłacie rocznej użytkownikom wieczystym niżej wymienionych gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona:

  • działka nr 156 o pow. 3744 m2 ( udział 10/1000 części)
  • działka nr 156 o pow. 3744 m2 (udział 6/1000 części)
  • działka nr 262 o pow. 452 m2 ( udział 69/1000 części)
  • działka nr 97 o pow. 741 m2 (udział 1/2 części)
  • działka nr 49 o pow. 2104 m2 (udział 19/1000 części)
  • działka nr 242 o pow. 778 m2 (udział 19/1000 części)
  • działka nr 21/63 o pow. 2094 m2 (udział 13/1000 części)
  • działka nr 54 o pow. 686 m2 (udział 25/100 części)
  • działka nr 67 o pow. 891 m2 (udział 1/2 części)
  • działka nr 91/5 o pow. 2341 m2

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2009 r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) osobom fizycznym, będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na ich wniosek udziela się 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gryfina, przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe wystąpili z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w opłacie za rok 2009 r., załączając dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku 2008.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego każdego z wnioskodawców nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  w roku 2008 r., czyli w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata.
Wobec powyższego spełnione zostały ustawowe przesłanki do udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste.
Bonifikata udzielona zostaje tylko od opłaty za 2009 r.

Sporządziła:
Ż. Snoch