Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-77/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-77/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2009 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 642) zarządzam:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych do dnia 8 września 2009 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 642). Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych składa się w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego dla siedziby szkoły.

Sporządziła:
Magdalena Smykowska