Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-135/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-135/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  9 października 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217  i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 145.824 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 35.824
801   Oświata i wychowanie 35.824
80101 Szkoły podstawowe35.824
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)35.824
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 110.000
852   Pomoc społeczna 110.000
85295 Pozostała działalność110.000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)110.000
OGÓŁEM 145.824

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.050 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.050
751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.050
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego1.050
2010Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami1.050
OGÓŁEM 1.050

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 33.050 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 19.050
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.050
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego1.050
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych270
4110Składki na ubezpieczenia społeczne216,65
4120Składki na Fundusz Pracy56,67
4210Zakup materiałów i wyposażenia506,38
4300Zakup usług pozostałych0,30
754    Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.000
75416 Straż Miejska15.000
4270Zakup usług remontowych10.000
4300Zakup usług pozostałych5.000
75495 Pozostała działalność3.000
4300Zakup usług pozostałych3.000

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

14.000
926   Kultura fizyczna i sport 14.000
92601 Obiekty sportowe14.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia14.000
OGÓŁEM 33.050

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 177.824 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 18.000
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.000
75416 Straż Miejska11.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia11.000
75495 Pozostała działalność7.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia7.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 110.000
852   Pomoc społeczna 110.000
85295 Pozostała działalność110.000
3110Świadczenia społeczne110.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 6.000
801   Oświata i wychowanie 6.000
80101 Szkoły podstawowe6.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek6.000
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 6.000
801   Oświata i wychowanie 6.000
80101 Szkoły podstawowe6.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek6.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 11.884
801   Oświata i wychowanie 11.884
80101 Szkoły podstawowe11.884
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek11.884
Zespół Szkół w Gardnie 11.940
801   Oświata i wychowanie 11.940
80101 Szkoły podstawowe11.940
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek11.940
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 14.000
926   Kultura fizyczna i sport 14.000
92601 Obiekty sportowe14.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych14.000
OGÓŁEM 177.824

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 1.050 zł –  zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Nr 212/2009 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 29 września 2009r.

Dział 754

  • 18.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej.

Dział 801

  • 35.824 zł –  zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 434/09 w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III  szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Dział 852

  • 110.000 zł –  zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 429/09 w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 926

  • 14.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup przyczepki do samochodu do przewożenia specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji boiska.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz