Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-139/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-139/ 09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 października 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791,   Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 36.997,14 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

36.997,14
801  Oświata i wychowanie 36.997,14
80195 Pozostała działalność36.997,14
2020Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej36.997,14
OGÓŁEM 36.997,14

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 36.997,14 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

36.997,14
801   Oświata i wychowanie 36.997,14
80195 Pozostała działalność36.997,14
2330Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego36.997,14

OGÓŁEM

36.997,14

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 43.880 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

43.880
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych21.000
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego21.000
758   Różne rozliczenia 4.880
75818 Rezerwy ogólne i celowe4.880
4810Rezerwy4.880
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000
75416 Straż Miejska6.000
4300Zakup usług pozostałych2.000
4270Zakup usług remontowych4.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000
90002 Gospodarka odpadami12.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia12.000
OGÓŁEM 43.880

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 43.880 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 43.880
756    

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

21.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych21.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe1.000
4300Zakup usług pozostałych20.000
754

 

  Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000
75495 Pozostała działalność6.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4.000
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000
90002 Gospodarka odpadami12.000
4300Zakup usług pozostałych12.000
921   Kultura i ochrana dziedzictwa narodowego 4.880
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury4.880
4300Zakup usług pozostałych4.880

OGÓŁEM

43.880

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 756

  • 21.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Dział 754

  • 6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej.

Dział 801

  • 36.997,14 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia dochodów z tytułu zawartego porozumieniem z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 900

  • 12.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku  z koniecznością zabezpieczenia środków na aktualizację „Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino” oraz „Planu Gospodarki Odpadami Miasta   i Gminy Gryfino”.

Dział 921

  • 4.880 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku koniecznością zabezpieczenia środków na transport organów i ławek do kościoła w Daleszewie otrzymanych bezpłatnie ze Szwecji.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz