Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-12/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-12/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lutego 2009r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 18.282 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 14
80101   Szkoły podstawowe 14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 389
80101   Szkoły podstawowe 389
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 389
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 11.367
80101   Szkoły podstawowe 11.367
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.768
4270 Zakup usług remontowych 3.599
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 3.372
80101   Szkoły podstawowe 3.372
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.372
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 2.734
80110   Gimnazja 2.734
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.734
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 32
80101   Szkoły podstawowe 32
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 374
80101   Szkoły podstawowe 374
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 374
OGÓŁEM 18.282

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 18.282 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 14
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 389
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 389
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 389
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 11.367
80110   Gimnazja 7.768
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.768
80148   Stołówki szkolne 3.599
4270 Zakup usług remontowych 3.599
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 3.372
80110   Gimnazja 3.372
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.372
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 2.734
80110   Gimnazja 2.734
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.734
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 32
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 374
80101   Szkoły podstawowe 374
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 374
OGÓŁEM 18.282

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

 • 18.282 zł – przesunięć wydatków dokonuje się na wnioski poszczególnych dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy (szkół) w związku z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego lub innymi niezbędnymi zmianami  w planie finansowym, i tak:
  •      14 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie,
  •    389 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie,
  • 7.768 zł – Zespół Szkół w Gardnie,
  • 3.372 zł – Zespół Szkół w Chwarstnicy,
  • 2.734 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
  •      32 zł – Szkoła Podstawowa w Żabnicy,
  •    374 zł – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz