Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-145/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-145/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  17 listopada 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169   poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217  i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791,  Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  104.095,84 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 104.095,84
010     Rolnictwo i łowiectwo 102.445,84
01095 Pozostała działalność102.445,84
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami102.445,84
801   Oświata i wychowanie 1.650
80195 Pozostała działalność1.650
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)1.650

OGÓŁEM

104.095,84

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 256.255,84 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 253.589,84
010   Rolnictwo i łowiectwo 102.445,84
01095 Pozostała działalność102.445,84
4430Różne opłaty i składki102.445,84
801   Oświata i wychowanie 1.584
80195 Pozostała działalność1.584
4170Wynagrodzenia bezosobowe1.584
750   Administracja publiczna 60.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)50.000
4270Zakup usług remontowych50.000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego10.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe10.000
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.560
75412 Ochotnicze straże pożarne50.560
4210Zakup materiałów i wyposażenia50.560
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000
90003 Oczyszczanie miasta i wsi10.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia10.000
926   Kultura fizyczna i sport 29.000
92601 Obiekty sportowe29.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia29.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 66
801   Oświata i wychowanie 66
80195 Pozostała działalność66
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników66
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.600
852   Pomoc społeczna 2.600
85219 Ośrodki pomocy społecznej2.600
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2.600
OGÓŁEM 256.255,84

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 152.160 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 149.560
750     Administracja publiczna 60.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)50.000
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej50.000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego10.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia10.000
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.560
75412 Ochotnicze straże pożarne50.560
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń2.500
4260Zakup energii18.000
4270Zakup usług remontowych10.000
4280Zakup usług zdrowotnych2.460
4430Różne opłaty i składki10.000
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej7.600
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000
90002 Gospodarka odpadami10.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia10.000
926   Kultura fizyczna i sport 29.000
92601 Obiekty sportowe8.000
4260Zakup energii4.000
4300Zakup usług pozostałych4.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu21.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe5.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia8.000
4300Zakup usług pozostałych8.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.600
852   Pomoc społeczna 2.600
85219 Ośrodki pomocy społecznej2.6000
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2.600
OGÓŁEM 152.160

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 102.445,84 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku  z Zarządzeniem Nr 519/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na  zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w  sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,   w drugim okresie płatniczym 2009 r.,

Dział 801

  • 66 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Nr 484/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa gminie dotację na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego,
  • 1.584 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Nr 485/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa gminie dotację na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

Dział 750

  • 50.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadania w zakresie przeprowadzenia bieżących remontów w siedzibie UMiG,
  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Informacji i Promocji .

Dział 754

50.560 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na doposażenie OSP w sprzęt ochrony osobistej strażaków,

Dział 852

  • 2.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup UPS do serwera.

Dział 900

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska  z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pojemników na mieszankę piaskowo-solną,

Dział 926

  • 29.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących wydatków z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz