Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-71/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-71/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 maja 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 21.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa21.000
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego21.000
2010Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami21.000
OGÓŁEM 21.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 11.150 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.500
754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75412 Ochotnicze straże pożarne5.000
4430Różne opłaty i składki5.000
 
801   Oświata i wychowanie 500
80195 Pozostała działalność500
4300Zakup usług pozostałych500
 
852   Pomoc społeczna 5.000
85112 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego5.000
4300Zakup usług pozostałych5.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 650
801   Oświata i wychowanie 650
80110 Gimnazja650
4440Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych650
OGÓŁEM 11.150

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 32.150 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

31.000
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21.000
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego21.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe6.150
4110Składki na ubezpieczenia społeczne1.100
4120Składki na Fundusz Pracy200
4210Zakup materiałów i wyposażenia8.000
4300Zakup usług pozostałych5.550
 
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75412 Ochotnicze straże pożarne5.000
4280Zakup usług zdrowotnych5.000
 
852   Pomoc społeczna 5.000
85112 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego5.000
4270Zakup usług remontowych3.000
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej2.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 500
801   Oświata i wychowanie 500
80101 Szkoły podstawowe500
4210Zakup materiałów i wyposażenia500
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 650
801   Oświata i wychowanie 650
80148 Stołówki szkolne650
4440Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych650
OGÓŁEM 32.150

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 21.000 zł –  zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 133/2009 z dnia 21 kwietnia b.r., które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Dział 754

  • 5.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów badań lekarskich nowo przyjętych osób do Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 801

  • 650 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Gryfinie.
  • 500 - zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminnego Konkursu Ortograficznego organizowanego w Szkole Podstawowej w Radziszewie.

Dział 852

  • 5.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na opłaty konserwacyjne za kopiarki oraz na szkolenia dla pracowników wydziału.

Sporządził:
Sylwia Skrzyniarz