Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-118/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-118/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 września 2009r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) w związku z Uchwałą Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009, zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151-8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 389/09 w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009 w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz.U.Nr 128, poz.1057).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz