Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-161/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151- 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-161/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 grudnia 2009 r.


zmieniające zarządzenie  Nr 0151- 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), zarządzam, co następuje:

§ 1. Otrzymuje brzmienie: „Niniejsze zarządzenie stosuje się wobec kierowników  i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Gryfino: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie, Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie, Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia  01 stycznia 2010 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały o utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, jako jednostki budżetowej w miejsce likwidowanego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  w Gryfinie niezbędnym jest dokonanie zmiany w § 1 zarządzenia Nr 0151- 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i  zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino poprzez dopisanie nowo utworzonej jednostki.

Sporządziła:
Anna Wójciak