Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-69/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych, będących własnością Gminy Gryfino, w okresie adaptacji pomieszczeń do celów działalności gospodarczej.

ZARZĄDZENIE Nr  0151-69/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 maja 2009 r.


w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych, będących własnością Gminy Gryfino, w okresie adaptacji pomieszczeń do celów działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420), art. 67 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152–14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosować miesięczną stawkę czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych, będących własnością Gminy Gryfino, do czasu adaptacji pomieszczeń na cele związane z działalnością gospodarczą, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu, jak na cele składowe, w wysokości: 0,30 zł netto w mieście i 0,11 zł netto na wsi. Do stawek dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, w oparciu o odrębne przepisy.

§ 2. Czynsz pobierać w okresach miesięcznych do dnia 10 każdego miesiąca.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z tym, że lokale gminne, wymagają niekiedy poniesienia przez najemców dużych nakładów finansowych, aby dostosować je do celów działalności gospodarczej, zasadnym wydaje się zastosowanie niższej stawki za najem tych pomieszczeń w okresie ich adaptacji.
Dotychczas nie była ustalana stawka za najem lokali w okresie ich remontu i dostosowywania do celów działalności gospodarczej.
W związku z powyższym należało wydać zarządzenie regulujące tę kwestię.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka