Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-94/09 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-162/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-94/09
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2009 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-162/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 18a i 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, zm. Dz.U., z 2007 r. Nr 171, poz. 1208., z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-162/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Gryfińskiej Rady Sportu, określenia jej imiennego składu oraz nadania regulaminu wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Określa się imienny skład Gryfińskiej Rady Sportu, w której skład wchodzą:
  1. Tomasz Barański - przedstawiciel UKS Aikido-Taiso,
  2. Kazimierz Chojnacki - przedstawiciel KSS LOK Regalica,
  3. Tadeusz Fabisiak - przedstawiciel SKF Gryf Gryfino,
  4. Piotr Filip - przedstawiciel GKS Delf,
  5. Tomasz Grąbczewski - przedstawiciel UKS ZSZ Kamikaze,
  6. Marek Hipsz - przedstawiciel Gryfińskiego Klubu Karate,
  7. Marek Kozicki - przedstawiciel LKS Piast,
  8. Robert Sendyk - przedstawiciel UKS Marlin,
  9. Tomasz Namieciński - przedstawiciel LKS Grot Gardno,
  10. Marcin Para - przedstawiciel KS Energetyk,
  11. Jacek Stefański - przedstawiciel MKS Hermes,
  12. Stefan Ragan - przedstawiciel LKS Odrzanka Radziszewo,
  13. Mariusz Kamiński - przedstawiciel UKS Energetyk Junior,
  14. Krzysztof Rudnicki - przedstawiciel UKS Biały Pion,
  15. Piotr Romanicz - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
  16. Daniel Cieślak - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zmiana zarządzenia została spowodowana na wnioski LKS Piast oraz UKP Marlin, które dotyczyły powołania nowych przedstawicieli tych Klubów na członków Gryfińskiej Rady Sportu.

sporządził:
Daniel Cieślak