Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-163/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-163/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2009 r.


w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w ramach współpracy  z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z nierozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury pn „Organizacja spotkania wigilijnego dla osób ze środowisk sybirackich z terenu miasta i gminy Gryfino” nie przyznaje się dotacji celowej na realizację tego zadania.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego jest dyspozycja zawarta w załączniku do Zarządzenia Nr 0151-146/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury. W związku  z tym, iż na zadanie Nr K/09/2009 pn. „Organizacja spotkania wigilijnego dla osób ze środowisk sybirackich z terenu miasta i gminy Gryfino” nie wpłynęła żadna oferta, należało uznać konkurs za nierozstrzygnięty.

Sporządziła:
Barbara Lefik