Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-87/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kwoty odstępnego, w przetargu ustnym nieograniczonym na najem wolnej powierzchni, w budynku Centrum Wodnego ,,Laguna” w Gryfinie, przy ul. Wodnika nr 1, na okres 10 lat.

ZARZĄDZENIE NR 0151-87/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 czerwca 2009 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kwoty odstępnego, w przetargu ustnym nieograniczonym na najem wolnej powierzchni, w budynku Centrum Wodnego ,,Laguna” w Gryfinie, przy ul. Wodnika nr 1, na okres 10 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420), art. 67 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152–14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą kwoty odstępnego w wysokości: 10 000 zł do przetargu ustnego nieograniczonego, na najem wolnej powierzchni: około 930 m2, znajdującej się w budynku Centrum Wodnego ,,Laguna” w Gryfinie, przy ul. Wodnika nr 1, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na niżej wymienione cele:
- odnowa biologiczna, rehabilitacja i fizjoterapia, inne usługi medyczne, fitness.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z § 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, Nr XXI/194/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jest upoważniony, po wyrażeniu pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie, do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę, na okres dłuższy niż 3 lata, ale nie przekraczający lat 10 oraz zawierania kolejnych umów.
Centrum Wodne ,,Laguna” stanowi własność Gminy Gryfino. Komisje Rady Miejskiej zaopiniowały pozytywnie propozycję przeznaczenia wolnej powierzchni na terenie CW ,,Laguna” do najmu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na opłatę odstępnego, celem jej zagospodarowania przez najemców i wpływu z tego tytułu dodatkowych dochodów do budżetu gminy.
Cenę wywoławczą kwoty odstępnego do przetargu na najem, przedmiotowej powierzchni, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele: odnowy biologicznej, rehabilitacji, fizjoterapii, innych usług medycznych, fitness, ustala się w wysokości: 10 000 zł.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka