Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-109/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0151-109/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2009 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie

Na podstawie art. 36a ust. 1, 13 i 14 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się Panu Janowi Podleśnemu stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie na okres 1 roku szkolnego od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Z dniem 31 sierpnia 2009 r. upływa 5-letni okres powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie panu Janowi Podleśnemu. W myśl art. 36a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach przedłużać powierzenie stanowiska dyrektora szkoły albo placówki na okres krótszy niż 5 lat szkolnych, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.
Mając na uwadze uchwałę Nr XL/431/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, uzyskał w dniu 3 sierpnia 2009 r. zgodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora obecnemu dyrektorowi tej placówki na 1 rok szkolny, tj. na okres od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj