Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-51/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 kwietnia 2009r.w sprawie: ustalenia Regulaminu Konkursu „Wyróżnienie Burmistrza za promocję Miasta i Gminy Gryfino”

ZARZĄDZENIE Nr 0151-51/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 kwietnia 2009r.
 

w sprawie: ustalenia Regulaminu Konkursu „Wyróżnienie Burmistrza za promocję Miasta i Gminy Gryfino”

Na podstawie art.30 ust.1 i art.7 ust.1 pkt.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458). zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustalam Regulamin Konkursu:
„Wyróżnienie Burmistrza za promocję Miasta i Gminy Gryfino” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie stwarza możliwość i szansę – corocznego uhonorowania osób fizycznych i prawnych, instytucji i organizacji pozarządowych, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do promowania Miasta i Gminy Gryfino w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

„Wyróżnienie Burmistrza za promocję Miasta i Gminy Gryfino”, w postaci statuetki Gryfińskiego Wodnika ma charakter honorowy.

Po raz pierwszy wyróżnienie zostanie wręczone w roku jubileuszowym, z okazji 755-lecia Gryfina, które uzyskało prawa miejskie 1 marca 1254r. na mocy aktu nadanego przez Księcia Barnima I.
Koncepcja statuetki opiera się o wykonany z brązu i kamienia rzecznego - wizerunek w dynamiczny sposób przedstawiający „Gryfińskiego Wodnika”, jako ogorzałego starca z długimi włosami i brodą, ubranego w długi płaszcz wyłaniający się z fal. Postać stwarza wrażenie człowieka powstającego z wiru wody – zespolonego z nią (rzeka przemienia się w człowieka). Postać Wodnika wspiera się prawą dłonią na sękatym starym kiju - lasce, a w lewej uniesionej dłoni trzyma prostokątną latarnię, którą oświetla sobie drogę przez rozlewiska Odry i Regalicy, nad którymi leży Gryfino. Postać smagana jest wiatrem, który rozwiewa brodę, włosy i poły płaszcza.

Statuetka Wodnika ma wysokość 15-20 cm, wykonana jest z brązu, lub miedzi, podstawę statuetki stanowi kamień otoczak rzeczny z tabliczką, na której umieszczony będzie napis „Wyróżnienie Burmistrza za promocję Miasta i Gminy Gryfino” Wodniki …..(rok).