Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-14/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0151-14/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 marca 2009 r.


w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2008 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2007 r. Nr 171, poz. 1208, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXIV/445/05 z dnia 31 marca 2005 r. (z póź. zm.) w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się nagrody zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie na szczeblu międzynarodowym i krajowym w roku 2008. Lista osób nagrodzonych wraz z wysokością nagród stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Możliwość przyznawania nagród za bardzo dobre wyniki sportowe osób zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino daje Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej.
Na podstawie tej ustawy, zasady i tryb przyznawania nagród zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXIV/445/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
O przyznanie nagród wnioskowały kluby sportowe, a szczegółowy podział środków finansowych został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Gryfińską Radę Sportu.
Kwoty mieszczą się w środkach zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2009.

Sporządził
Daniel Cieślak