Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-114/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-114/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 sierpnia 2009r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza  się dochody gminy o kwotę 30.930 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.930
853    

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

30.930
85395 Pozostała działalność30.930
2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej26.290,50
2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej4.639,50
OGÓŁEM  30.930

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 180.930 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

180.930
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.930
85395 Pozostała działalność30.930
4178Wynagrodzenia bezosobowe10.141,35
4179Wynagrodzenia bezosobowe1.789,65
4118Składki na ubezpieczenia społeczne1.146,84
4119Składki na ubezpieczenia społeczne202,39
4128Składki na Fundusz Pracy185,99
4129Składki na Fundusz Pracy32,83
4218Zakup materiałów i wyposażenia3.060,00
4219Zakup materiałów i wyposażenia540,00
4308Zakup usług pozostałych11.756,32
4309Zakup usług pozostałych2.074,63
926   Kultura fizyczna i sport 150.000
92601 Obiekty sportowe150.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych150.000

OGÓŁEM

180.930

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 150.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

150.000
926     Kultura fizyczna i sport 150.000
92601 Obiekty sportowe150.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych150.000

OGÓŁEM  

150.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 853

  • 30.930 zł – zmian planu dochodów i wydatków dokonuje się w związku   z koniecznością prawidłowego ujęcia środków wynikających z  podpisanej umowy dotyczącej projektu „Aktywna integracja – szansą dla Steklna”. Zmiany wprowadzono zarządzeniem winny być wprowadzone uchwałą.

Dział 926

  • 150.000 zł – przeniesienia planu wydatków pomiędzy dysponentami dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju   i Inwestycji. Zmiana jest niezbędna iż zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie” będzie realizowane przez Ośrodek Sportu   i Rekreacji w Gryfinie.

Sporządził:
Sylwia Skrzyniarz