Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-155/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-155/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791,    Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 3.897 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

3.897
852   Pomoc społeczna 3.897
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej3.897
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami3.897
OGÓŁEM

3.897

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.897 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

3.897
852   Pomoc społeczna 3.897
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej3.897
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami3.897
OGÓŁEM 3.897

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 61.475 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 61.475
700   Gospodarka mieszkaniowa 40.000
70095 Pozostała działalność40.000
4300Zakup usług pozostałych40.000
750   Administracja publiczna 955
75011 Urzędy wojewódzkie955
4410Podróże służbowe krajowa375
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej580
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.623
75412 Ochotnicze straże pożarne7.600
4260Zakup energii1.800
4270Zakup usług remontowych3.000
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet2.000
4430Różne opłaty i składki800
75495 Pozostała działalność1.023
4260Zakup energii1.023
852   Pomoc społeczna 4.897
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1.000
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej1.000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej3.897
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne3.897
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 7.000
85495 Pozostała działalność7.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe2.500
4300Zakup usług pozostałych4.500
OGÓŁEM 61.475

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 61.475 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 57.578
700   Gospodarka mieszkaniowa 40.000
70095 Pozostała działalność40.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia20.000
4270Zakup usług remontowych20.000
750   Administracja publiczna 955
75011 Urzędy wojewódzkie955
4170Wynagrodzenia bezosobowe730
4210Zakup materiałów i wyposażenia225
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.623
75412 Ochotnicze straże pożarne8.623
4210Zakup materiałów i wyposażenia8.623
852   Pomoc społeczna 1.000
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1.000
4300Zakup usług pozostałych1.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 7.000
85495 Pozostała działalność7.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia7.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.897
852   Pomoc społeczna 3.897
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej3.897
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne3.897
OGÓŁEM 61.475

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 40.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania zasobu Gminy w miesiącu grudniu b.r.

Dział 750

  • 955 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszowych.

Dział 754

  • 8.623 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z kosztami związanymi    z uzupełnieniem i doposażeniem OSP w sprzęt ochrony osobistej strażaków.

Dział 852,

  • 3.897 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 558/09 w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009, i tak:  
    • zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.897 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
    • zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.897 zł w Wydziale Spraw Społecznych w UMiG.
  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na pokrycie opłat porto.

Dział 854

  • 7.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz