Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-16/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych nr działek: dz. nr 201/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, dz. nr 118/11, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino oraz dz. nr 232/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0151-16/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 marca 2009 r.


w sprawie ustalenia cen nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych nr działek: dz. nr 201/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, dz. nr 118/11, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino oraz dz. nr 232/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w następującej wysokości:

 • dz. nr 201/24 o pow. 351 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, na kwotę 26.395,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych),
 • dz. nr 118/11 o pow. 34 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na kwotę 2.170,00 zł (dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych),
 • dz. nr 232/4 o pow. 230 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica, na kwotę 12.731,00 zł (dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

 1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/192/08 z dnia 29 lutego 2008 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej cześć nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, oznaczonej nr działki 201/7, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 201/6.
  W wyniku podziału geodezyjnego wydzielona została działka oznaczona nr 201/24  o pow. 351 m2.
  Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy – Aneta Kaczmarek, ustaliła w operacie szacunkowym na kwotę 26.395,00 zł. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT 22 % - 5.806,90 zł.
  Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 3.725,00 zł).
  Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki nr 201/24  ceny ustalonej przez rzeczoznawcę tj. 26.395 zł + VAT.
 2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/343/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę nr 118/11 o pow. 34 m2, położoną  w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczone nr działki 118/5.
  Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy – Aneta Kaczmarek, ustaliła  w operacie szacunkowym na kwotę 2.170,00 zł. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT 22 % - 477,40 zł.
  Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 3.700,00 zł).
  Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki nr 118/11  ceny ustalonej przez rzeczoznawcę tj. 2.170,00 zł + VAT.
 3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/342/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę nr 232/4 o pow. 230 m2, położoną  w obrębie ewidencyjnym Żabnica, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , oznaczone nr działki 41/1.
  Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy – Aneta Kaczmarek, ustaliła  w operacie szacunkowym na kwotę 12.731,00 zł. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT 22 % - 2.800,82 zł.
  Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 1.700,00 zł).
  Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki nr 232/4  ceny ustalonej przez rzeczoznawcę tj. 12.731,00 zł + VAT.

Sporządziła:
J. Woldańska