Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-128/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia ceny netto nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0151-128/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2009 r.


w sprawie ustalenia ceny netto nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 67 ust.1 i 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600  i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz.817) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 207/4 o powierzchni 0,0095 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 1, przeznaczonej do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Spółki z o.o. w Poznaniu, pod lokalizację stacji transformatorowej, na kwotę 1.151 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt jeden złotych ).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 207/4 o pow. 0,0095 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 1.  W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod lokalizację urządzeń energetycznych (symbol EE).  Z wnioskiem o nabycie nieruchomości wystąpiła Spółka z o.o. ENEA Operator  w Poznaniu, w związku z zamiarem posadowienia na tym gruncie stacji transformatorowej. Uchwałą Nr XLI/448/09 z dnia 9 lipca 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie, wyraziła zgodę na zwolnienie z obowiązku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu na rzecz w/w Spółki.
Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość działki 207/4 na kwotę 1.051,00 zł.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym ustalono cenę sprzedaży działki nr 207/4 na kwotę 1.151,00 zł. Sprzedaż gruntu podlega podatkowi VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę 253,22 zł. Ostatecznie nabywca z tytułu nabycia nieruchomości zobowiązany będzie zapłacić kwotę 1.404,22 zł.

Sporządziła:
K.Lamperska