Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-66/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-66/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 maja 2009 roku


w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 5 ust. 2 i 6 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/421/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2009 r., zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się miesięczną wysokość stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, w kwocie 250 zł miesięcznie.
  2. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1, za okres od września 2008 r. do kwietnia 2009 r., tj. za 8 miesięcy roku szkolnego 2008/2009, wyniesie 2.000 zł.

§ 2. Stypendium będzie wypłacone jednorazowo w terminie od dnia 25 maja 2009 r. do dnia 28 maja 2009 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam:

  1. Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
  2. Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
  3. Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 5 ust. 2 i 6 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/421/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009, do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino należy określenie wysokości stypendium oraz wskazanie terminu wypłaty stypendium.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj