Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-47/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kwoty odstępnego, w przetargu na najem lokalu użytkowego o pow. 79 m2, położonego w Nowym Czarnowie, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe.

ZARZĄDZENIE NR 0151-47/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kwoty odstępnego, w przetargu na najem lokalu użytkowego o pow. 79 m2, położonego w Nowym Czarnowie, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 67 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152–14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 kwietnia 2009r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą w wysokości 1 000,00 zł kwoty odstępnego w przetargu na najem lokalu użytkowego o pow. 79 m2, położonego w Nowym Czarnowie, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal użytkowy, o pow. 79 m2, mieszczący się w Nowym Czarnowie, stanowi własność Gminy Gryfino. Teren, na którym znajduje się przedmiotowy budynek, oznaczony jest nr działki 257/21 o powierzchni 823 m2, dla którego obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którymi przeznaczony jest on pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Zgodnie z § 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, Nr XXI/194/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jest upoważniony, do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę, na okres dłuższy niż 3 lata, ale nie przekraczający lat 10 oraz zawierania kolejnych umów.
W związku z zainteresowaniem osób, wnioskujących o wynajem przedmiotowego lokalu, z przeznaczeniem na cele handlowe i mając na uwadze fakt, poniesienia dużych nakładów finansowych na rozpoczęcie w nim działalności gospodarczej, zasadnym jest przeznaczenie go do najmu na okres 10 lat, co będzie skutkowało także dodatkowym dochodem do budżetu Gminy.
Cenę wywoławczą kwoty odstępnego do przetargu na najem, przedmiotowego lokalu, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe, ustala się w wysokości 1000,00 zł.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka