Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-72/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-72/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 czerwca 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( (Dz.U. Nr 25 poz. 219 ze zmianami) w związku z art. 48 ustawy z dnia  12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007r. Nr 190 poz. 1360 ze zm.) zarządzam,  co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151 – 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  15 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta  i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. wprowadza się zmiany:

  1. W załączniku Nr 2 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gryfinie odwołuje się Klaudię Zajączkowską;
  2. W załączniku Nr 3 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gryfinie odwołuje się Teresę Horniak.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiana składu osobowego w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gryfinie oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gryfinie jest podyktowana rezygnacją z członkostwa osób, o których mowa w treści zarządzenia.

Sporządziła:
Krystyna Więch