Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-113/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-113/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  26 sierpnia 2009r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;    z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały   Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 422.282 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

422.282
852     Pomoc społeczna 422.282
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej29.363
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami29.363
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe392.919
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami392.919
OGÓŁEM 422.282

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 442.512 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 442.512
852    

Pomoc społeczna

442.512
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej29.363
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)29.363
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe392.919
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)392.919
85219 Ośrodki pomocy społecznej20.230
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)20.230
OGÓŁEM 442.512

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 552.282 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

422.282
852     Pomoc społeczna 422.282
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej29.363
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne29.363
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe392.919
3110Świadczenia społeczne392.919
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.000
758     Różne rozliczenia 30.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe30.000
4810Rezerwy30.000
Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie 100.000
801    Oświata i wychowanie 100.000
80110 Gimnazja100.000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników60.000
4260Zakup energii10.000
4300Zakup usług pozostałych30.000
OGÓŁEM 552.282

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 572.512 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

442.512
852     Pomoc społeczna 442.512
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej29.363
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne29.363
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe392.919
3110Świadczenia społeczne392.919
85219 Ośrodki pomocy społecznej20.230
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników20.230
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 30.000
801     Oświata i wychowanie 30.000
80101 Szkoły podstawowe30.000
4270Zakup usług remontowy30.000
Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie 100.000
801    Oświata i wychowanie 100.000
80110 Gimnazja100.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia80.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek20.000
OGÓŁEM 572.512

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801, 758

  • 100.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie.
  • 30.000 zł - zmian w planie wydatków polegających na przyznaniu dodatkowych środków z rezerwy ogólnej dokonuje się na  wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie z przeznaczeniem na pomalowanie pomieszczeń na potrzeby dydaktyczne, położenie paneli oraz pomalowanie stolarki wejściowej.

Dział 852

  • 422.282 zł –  zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie   z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 378/09 w związku ze zmianą w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stały się z dniem 1 sierpnia 2009r. zadaniem własnym gminy. 
  • 20.230 zł –  zwiększenia planu dochodów i wydatków (z rezerwy b.p. poz.28) dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 372/09  z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS w Gryfinie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

 Sporządził:
Sylwia Skrzyniarz