Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-6/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0151-6/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lutego 2009 r.


w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 13,55 zł.
  2. Cena, o której mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od 1 lutego 2009r. do 31 grudnia 2009r. i stanowi podstawę do naliczania, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, odpłatności przez osoby korzystające z usług opiekuńczych na terenie Gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od  1 lutego 2009r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Paragraf 9 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania stanowi, że cena jednej godziny usług opiekuńczych jest ustalana na podstawie analizy kosztów wykonania usługi. Analizy tej dokonuje się za okres 12 miesięcy liczonych od 1 lipca roku poprzedzającego analizę do 30 czerwca danego roku, a zmiany ceny jednej godziny usług opiekuńczych dokonuje się od 1 stycznia roku następnego po przeprowadzonej analizie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie dokonał analizy kosztów wykonania usług opiekuńczych za okres lipiec 2007r. - czerwiec 2008r. i ustalił średni koszt jednej godziny usługi na poziomie 13,55 zł (analiza z dnia 22 stycznia 2009t., znak: GKF.0006-02/2009 – w załączeniu).
W związku z dyspozycją wynikającą z treści § 12 wyżej cytowanej uchwały należy ustalić cenę jednej godziny usług opiekuńczych obowiązującą na terenie Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Alina Bara