Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-119/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-119/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 września 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 111 2, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 23.000 zł

DziałRozdziałParagrafWyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie23.000
010   Rolnictwo i łowiectwo 3.000
01095 Pozostała działalność3.000
4300Zakup usług pozostałych3.000
754  Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.000
75412 Ochotnicze straże pożarne15.000
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń15.000
700   Gospodarka mieszkaniowa 5.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami5.000
4260Zakup energii1.500
4270Zakup usług remontowych3.500
OGÓŁEM 23.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 23.000 zł

Dział Rozdział Paragraf  

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

23.000
010     Rolnictwo i łowiectwo 3.000
01095 Pozostała działalność3.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.000
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.000
75412 Ochotnicze straże pożarne15.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.000
4260Zakup energii10.000
700   Gospodarka mieszkaniowa 5.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami5.000
4300Zakup usług pozostałych5.000
OGÓŁEM 23.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku  z organizacją wyjazdu sołtysów i rolników z terenu Gminy Gryfino na Święto Plonów do Spały.

Dział 754

  • 15.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat ekwiwalentu należnego strażakom za wyjazdy do akcji.

Dział 700

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami    z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją budynku po byłej bibliotece w Chwarstnicy. (Budynek po wykonaniu generalnego remontu zostanie przekazany Gryfińskiemu Domu Kultury  w celu prowadzenia świetlicy wiejskiej)

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz