Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-61/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 0151-61/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 maja 2009 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( (Dz.U. Nr 25 poz. 219 ze zmianami) w związku z art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007r. Nr 190 poz. 1360 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania
w obwodach głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od  nr 1 do  nr 19 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk PiłatUzasadnienie

Przepis art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w związku z art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007r. Nr 190 poz. 1360 ze zm.) wyznacza burmistrza gminy, jako organ właściwy do powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. Składy te są tworzone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez komitety wyborcze partii, koalicji partii a także spośród gminnych pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek, w których zostały utworzone odrębne obwody głosowania.

Sporządziła: Krystyna Więch