Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-68/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-68/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 maja 2009 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873;  z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r.  Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy.

§ 2. Analizę poszczególnych ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych zawiera Załącznik Nr 1.

§ 3.

  1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz wysokość dotacji celowej na poszczególne zadania stanowi Załącznik Nr 2.
  2. Wspieranie zadań przeznaczonych do realizacji w drodze zlecenia podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką do wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert, jest dyspozycja zawarta w pkt. 4 w części ,,Termin składania ofert’’ załącznika do Zarządzenia Nr 0151-39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sporządził:
Dariusz Januszewski