Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-59/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz w ramach wspierania sportu kwalifikowanego

ZARZĄDZENIE NR 0151-59/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 maja 2009 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz w ramach wspierania sportu kwalifikowanego

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)), ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz uchwałą Nr XXXVI/382/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadań własnych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze zlecenia, oraz na wspieranie sportu kwalifikowanego. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań takich należy m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadań, które mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
Ponadto zlecanie realizacji tych zadań jest zgodne z Rocznym i Wieloletnim Programem Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wolę wspierania sportu kwalifikowanego wyraziła Rada Miasta w Gryfinie uchwałą Nr XXXVI/382/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego określając jednocześnie zasady i tryb wspierania.

Sporządził:
Daniel Cieślak