Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-58/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-58/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 maja 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 115.700 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 115.700
758   Różne rozliczenia 102.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe102.000
4810Rezerwy102.000
 
801   Oświata i wychowanie 6.700
80195 Pozostała działalność6.700
4300Zakup usług pozostałych6.700
 
851   Ochrona zdrowia 7.000
85195 Pozostała działalność7.000
4300Zakup usług pozostałych7.000
OGÓŁEM 115.700

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 115.700 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 107.000
756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych100.000
4300Zakup usług pozostałych100.000
 
851   Ochrona zdrowia 7.000
85195 Pozostała działalność7.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia7.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 2.000
801   Oświata i wychowanie 2.000
80101 Szkoły podstawowe2.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000
Zespół Szkół w Gardnie 500
801   Oświata i wychowanie 500
80101 Szkoły podstawowe500
4210Zakup materiałów i wyposażenia500
Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie 1.800
801  Oświata i wychowanie 1.800
80110 Gimnazja1.800
4210Zakup materiałów i wyposażenia1.800
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 1.000
801    Oświata i wychowanie 1.000
80110 Gimnazja500
4210Zakup materiałów i wyposażenia500
80120 Licea ogólnokształcące500
4210Zakup materiałów i wyposażenia500
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 3.400
801   Oświata i wychowanie 3.400
80101 Szkoły podstawowe3.400
4210Zakup materiałów i wyposażenia2.100
4300Zakup usług pozostałych1.300
OGÓŁEM 115.700

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 756

 • 100.000 zł –  zmniejszenia rezerwy ogólnej dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą prawną Urzędu w zakresie windykacji;

Dział 801

 • 2.000 zł –  zmniejszenia rezerwy ogólnej dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z realizacją programu współpracy młodzieży Polsko-Niemieckiej;
 • 6.700 zł  –  zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w celu dofinansowania konkursów organizowanych przez następujące szkoły:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie - 2.000 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie - 1.400 zł,
  • Zespół Szkół w Gardnie -    500 zł,
  • Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie - 1.800 zł,
  • Zespól Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 1.000 zł;

Dział 851

 • 7.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w celu zabezpieczenia środków na organizację imprezy promującej zdrowie w dniu 9 maja 2009r.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz